RISIKOMÆRKNING

Inddeling af typer af investeringsprodukter i mærkningskategorier

Skemaet nedenfor fordeler typer af investeringsprodukter i de tre mærkningskategorier grøn, gul og rød
 
 

Kategori

Beskrivelse

Investeringsprodukt

Grøn

Investeringsprodukter, hvor risikoen for at tabe hele det investerede beløb må betragtes som meget lille, hvis investeringen holdes til udløb. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue.

 • Danske statsobligationer udstedt i DKK og EUR.
 • Skatkammerbeviser.
 • Statsobligationer udstedt af eurolande i EUR og DKK.
 • Realkreditobligationer udstedt af danske realkreditinstitutter.
 • Særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO) udstedt af danske realkreditinstitutter.
 • Særligt dækkede obligationer (SDO) udstedt af danske penge og realkreditinstitutter.
 • Junior covered bonds og seniorgæld udstedt af danske penge og realkreditinstitutter til finansiering af supplerende kapital til dækning af SDO’er og SDRO’er.
 • Skibskreditobligationer og kasseobligationer udstedt af et skibsfinansieringsinstitut.
 • Obligationer udstedt af Kommune Kredit.

Gul

Investeringsprodukter, hvor der er risiko for at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue.

 • Garantbeviser.
 • Andelsbeviser.
 • Aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked.
 • Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked.
 • Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det investerede beløb.
 • Exchange Traded Notes, hvor der ikke kan tabes mere end det investerede beløb.
 • Statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR.
 • Udenlandske realkreditobligationer.
 • Investeringsforeningsbeviser (UCITS).
 • Specialforeningsbeviser.
 • Strukturerede indlån.
 • Tegningsretter på investeringsprodukter i gul kategori.

Rød

Investeringsprodukter, hvor der er risiko for at tabe mere end det investerede beløb, eller produkttyper, som er vanskelige at gennemskue.

 • Hedgefondbeviser uanset det underliggende investeringsprodukt.
 • Pantebreve.
 • Aktier, som ikke er optaget til handel på et reguleret marked (herunder handel på multilaterale handelsfaciliteter (MHF) og alternative markedspladser).
 • Erhvervsobligationer, som ikke er handlet på et reguleret marked (herunder handel på multilaterale handelsfaciliteter (MHF) og alternative markedspladser).
 • Certifikater, hvor der kan tabes mere end det investerede beløb.
 • Exchange Traded Notes, hvor der kan tabes mere end det investerede beløb.
 • NonUCITS.
 • Anparter i eksempelvis skibe, ejendomsprojekter m.v.
 • Strukturerede obligationer.
 • Optioner, futures, og terminsforretninger på fx: valuta, aktier, obligationer, andre værdipapirer, afkast, renter, indeks og råvarer.
 • Renteswaps.
 • Swaptioner.
 • Aktieswaps og swaps på aktieindeks.
 • Valutaswaps (udveksling af betalinger i forskellige valutaer).
 • Inflationsswaps.
 • Råvareswaps.
 • Total Return Swaps.
 • Contract For Difference (CFD’er).
 • Credit Default Swap (CDS’er).
 • Fremtidige renteaftaler (FRA’er).
 • Exchange Traded Funds (ETF’er).
 • Enhver anden derivataftale, som vedrører klimatiske variabler, fragtrater, emissionstilladelser eller inflationsrater eller andre økonomiske statistikker.
 • Ethvert andet instrument omfattet af bilag 5, nr. 4) nr. 11) i lov om finansiel virksomhed.
 • Tegningsretter på investeringsprodukter i rød kategori.
Bilag 1 til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter (bkg. nr. 345 af 15. april 2011)